Начало Услуги Администратовно право

Администратовно право

Административно правоДанъчно право

Оспорване на издаден ревизионен акт пред администрацията и съда. Искане за отвод на данъчен орган, изменение на днъчни задължения, сключване на споразумения с данъчните органи, оспорване на принудително изпълнение и др.

 

Митническо право

Оспорване на решения на митницата по административен ред, обжалванена решения на митническите власти пред административен съд, защита и обжалване на актове и наказателни постановления на матницата пред съда, консултации по казуси за приложение Закона за митниците и правилника за приложението му, спорове за определяне на митнически тарифен код и др.

 

Административни действия по закона за устройство на територията.

Одобряване на инвестиционни проекти, разрешаване на строителство, застрояване в земеделски земи, промяна на предназначението на поземлени имоти, въвеждане на строежи в експлоатация, изменение на подробен устройствен план, издаване навиза запроектиране, разрешаване на стрителство и изграждане на огради, откриване на стротелна площадка и строителна линия и др. Спиране на незаконни строежи. Учредяване и прехвърляне право на строеж, процесуално представителство по дела срещу общината и др.