Начало Често задавани въпроси
Често задавани въпроси

1. ВЪПРОС:СЛЕД ИЗВЪРШЕНА РЕВИЗИЯ ОТ НАП МИ СЪСТАВИХА РЕВИЗИОНЕН АКТ .МОЛЯ ДА МИ ОТГОВОРИТЕ НА КАКВИ ОСНОВАНИЯ МОГА ДА ГО ОБЖАЛВАМ?

ОТГОВОР: ОСНОВАНИЯТА ЗА ОСПОРВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ АКТОВЕ НА НАП СА:

  • ЛИПСА НА КОМПЕТЕНТНОСТ;
  • НЕСПАЗВАНЕ НА УСТАНОВЕНАТА ФОРМА;
  • СЪЩЕСТВЕНО НАРУШЕНИЕ НА СЪДОПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ПРАВИЛА;
  • ПРОТИВОРЕЧИЕ С МАТЕРИАЛНОПРАВНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОНА;
  • НЕСЪОТВЕТСТВИЕ С ЦЕЛТА НА ЗАКОНА.

ЗА ДА ВИ ДОПУСНАТ ЖАЛБАТА В СЪДА СРЕЩУ РЕВИЗИОННИЯ АКТ, ОБАЧЕ ПРЕДИ ТОВА Е НЕОБХОДИМО ДА СТЕ ГО ОБЖАЛВАЛИ ПРЕД АДМИНИСТРАТИВНИЯ ОРГАН – В СЛУЧАЯ ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ „ОУИ”.

 

 

2. ВЪПРОС: ВНЕСОХ СТОКА ОТ СТРАНА ИЗВЪН ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СЛЕД ПРОВЕРКА ПО ДЕКЛАРАЦИЯТА МИТНИЦАТА МИ ИЗДАДЕ РЕШЕНИЕ ,С КОЕТО ПРОМЕНИ МИТНИЧЕСКИЯ КОД ПО ВНОСА ,КАТО В РЕШЕНИЕТО МЕ ЗЪДЪЛЖИ ДА ПЛАТЯ ДЪОПЪЛНИТЕЛНО ДДС И МИТО.КАК ДА СЕ ЗАЩИТЯ?

ОТГОВОР: ПЪРВО ТРЯБВА ДА ОБЖАЛВАТЕ ПРЕД АДМИНИСТРАТИВНИЯ ОРГАН, В СЛУЧАЯ НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦАТА, СЛЕД КОЕТО ЩЕ ОБЖАЛВАТЕ ПРЕД АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД. ИМАЙТЕ ПРЕДВИД ЧЕ, СЛЕД РЕШЕНИЕТО ЩЕ ВИ БЪДЕ НАЛОЖЕН АКТ ЗА МИТНИЧЕСКО НАРУШЕНИЕ И СЛЕД НЕГО ЩЕ ВИ БЪДЕ ПОСТАНОВЕНО ОТ МИТНИЦАТА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ В РАЗМЕР НА 200% ОТ УСТАНОВЕНОТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ В РЕШЕНИЕТО. ВСИЧКИ ТЕЗИ АКТОВЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОБЖАЛВАТ, В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ ВЛИЗАТ В СИЛА И ЩЕ ТРЯБВА ДА ГИ ЗАПЛАТИТЕ.

 

 

3. ВЪПРОС:УЧАСТВАХ В КАТАСТРОФА С ЛИЧНИЯ СИ АВТОМОБИЛ ,КОЙТО Е ЗАСТРАХОВАН ,НО НЕ УВЕДОМИХ ВЕДНАГА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ ЗА ПРЕТЪРПЯНАТА КАТАСТРОФА В СРОК.КАКВИ СА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ НЕУВЕДОМЯВАНЕТО ЗА МЕН?

ОТГОВОР: АКО НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО Е ИЗВЪРШЕНО ВИНОВНО, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.87, АЛ.1 ЗЗД ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ МОЖЕ ДА РАЗВАЛИ ДОГОВОРА ЗА ЗАСТРАХОВКА И ДА НЕ ВИ ПЛАТИ. В ТОЗИ СЛУЧАЙ ТОЙ Е ДЛЪЖЕН ДА ОПРЕДЕЛИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН СРОК ЗА РЕАЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, СЛЕД КОЕТО ДОГОВОРЪТ ЩЕ СЕ СЧИТА ЗА РАЗВАЛЕН. НЕИНФОРМИРАНЕТО НА ЗАСТРАХОВАТЕЛ В СРОК ПО СИЛАТА НА ПРАВНАТА НОРМА НЕ ОЗНАЧАВА ЧЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯТ СРОК Е ПРЕКУЛЗИВЕН /ТОЕСТ СЛЕД ИЗТИЧАНЕТО МУ ДА СЕ ПОГАСЯВА ПРАВОТО ДА СЕ ИСКА ЗАСТРАХОВКАТА/, НО ВИЕ ЩЕ ТРЯБВА ДА ДОКАЖЕТЕ ЧЕ НЕ СТЕ ВИНОВЕН ЗА НЕИНФОРМИРАНЕТО - НАПРИМЕР СЛЕД КАТАСТРОФАТА СТЕ БИЛИ 10 ДНИ В БОЛНИЦА СЛЕД ПРЕТЪРПЯНО ОТ КАТАСТРОФАТА МОЗЪЧНО СЪТРЕСЕНИЕ И ДР. ПОДОБНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ.

 

 

4. ВЪПРОС: СЛЕД СМЪРТТА НА ДЛЪЖНИКА, КАКВИ СА ПОСЛЕДИЦИТЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИТЕ МУ ПРИ ОБРАЗУВАНО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО?

ОТГОВОР: СЛЕД СМЪРТТА НА ДЛЪЖНИКА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПРОДЪЛЖАВА, КАТО ИЗПЪЛНЕНИЕТО СЕ НАСОЧВА ВЪРХУ ИМУЩЕСТВОТО, ОСТАНАЛО СЛЕД СМЪРТТА НА ДЛЪЖНИКА. АКО НАСЛЕДНИЦИТЕ СА ПРИЕЛИ НАСЛЕДСТВОТО,ИЗПЪЛНЕНИЕТО МОЖЕ ДА СЕ НАСОЧИ И ВЪРХУ ТЯХНОТО ЛИЧНО ИМУЩЕСТВО, АКО ИМУЩЕСТВОТО ОСТАНАЛО СЛЕД СМЪРТТА НА ДЛЪЖНИКА НЕ Е ДОСТАТЪЧНО ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА ВЗИСКАТЕЛЯ. АКО ЕДИН ОТ НАСЛЕДНИЦИТЕ СЕ Е ОТКАЗАЛ ОТ НАСЛЕДСТВОТО ,В ТОЗИ СЛУЧАЙ КЪМ ОТКАЗАЛИЯ СЕ ОТ НАСЛЕДСТВО НАСЛЕДНИК- ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО СЕ ПРЕКРАТЯВА , А КЪМ НЕОТКАЗАЛИТЕ СЕ ОТ НАСЛЕДСТВОТО ПРОДЪЛЖАВА.

 

 

 

5. ВЪПРОС:МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ИЗВЪРШВА ДЕЛБА,КОГАТО В НАСЛЕДСТВОТО СА ВКЛЮЧЕНИ ИМОТИ ,КОИТО НАСЛЕДОДАТЕЛЯТ Е ПРИТЕЖАВАЛ В СЪСОБСТВЕНОСТ С ТРЕТИ ЛИЦА?

ОТГОВОР: АКО В НАСЛЕДСТВОТО СА ВКЛЮЧЕНИ ИМОТИ, КОИТО НАСЛЕДОДАТЕЛЯТ Е ПРИТЕЖАВАЛ В СЪСОБСТВЕНОСТ С ТРЕТИ ЛИЦА ,ТЕЗИ ИМОТИ СЕ ВКЛЮЧВАТ В ДЕЛБАТА, ИСКАНА ОТ НАСЛЕДНИЦИТЕ.ДО СЪСТАВЯНЕ НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИЯ ПРОТОКОЛ ОБАЧЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШИ ДЕЛБА МЕЖДУ НАСЛЕДНИЦИТЕ И ТРЕТИТЕ ЛИЦА. АКО ТАКАВА ДЕЛБА НЕ СЕ ИЗВЪРШИ, СЪСОБСТВЕНИЯ ИМОТ СЕ ИЗКЛЮЧВА ОТ ДЕЛБАТА.

 

 

6. ВЪПРОС:КАКВО Е ЗАКОННОТО ОСНОВАНИЕ СЪДЪТ ДА ПРЕДОСТАВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ СЛЕД РАЗВОД?

ОТГОВОР: ЗАКОННОТО ОСНОВАНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОЛЗВАНЕТО НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ СЛЕД РАЗВОД Е ЧЛ. 260, ал. 2, ГПК, СПОРЕД КОЙТО СЪДЪТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО РАЗГЛЕЖДА ИСКА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ И ЧЛ. 107, АЛ. 1 СК, СПОРЕД КОЙТО ПРИ ДОПУСКАНЕ НА РАЗВОД СЪДЪТ ПРЕДОСТАВЯ СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ НА ЕДИНИЯ ОТ СЪПРУЗИТЕ.