Home Articles СЪДЕБНА ДЕЛБА

СЪДЕБНА ДЕЛБА

 

Когато съсобствениците на имоти не са се разбрали доброволно за резделянето им , същитe се разделят по съдебен ред.

Законът дава възможност в първото заседание по дело за дел­ба всеки от съсобствениците да поиска включването и на други имоти в делбата, освен посочените в исковата молба изготвена от адвокат. Това става с писмена молба и представяне на копия от документите за собстве­ност на съответните имоти.

По принцип няма задължение в едно делбено дело да се разде­лят всички имоти - това зависи от желанието на съсобствениците. Тъй като искът за делба не се погасява по давност, може и допъл­нително да се решава да се прекрати съсобствеността върху някой имот.

Възможно е, докато са били живи, родителите да са дарили или завещали имущество на някое от децата си. В такъв случай останалите сънаследници, ако желаят, имат право да оспорят заве­щанието или дарението, доколкото те не са получили имоти по то­зи правен начин (това не се отнася за продажбата на имот и за прехвърлянето срещу задължение за издръжка и гледане, направе­ни приживе от наследодателите) като използват услугите на адвокат .

В рамките на делбеното производство всеки наследник по за­кон може да оспори частично завещание или дарение, направено в полза на друг сънаследник, ако самият той не е получил имущест­во по този начин от наследодателя си. В резултат се стига до въз­становяването на запазената част от наследството, което може да стане и в самото делбено производство.

Пак в него, във втората фаза на делбата, се разглеждат и смет­ките между съделителите. Това са разноски за общата вещ (за ре­монти, за данъци и други). Имайте предвид, че ако искате да търси­те „наем" за това, че не сте ползвали апартамента, обезщетение за ползване можете да търсите само след писмено поискване.

Във всеки момент от делото за делба страните могат да го приключат със съдебна спогодба - т.е. сами да определят как да ликвидират съсобствеността.

Делбеното производство е доста сложно и формално, затова е добре да потърсите професионална помощ от адвокат както относно това как­ви документи ви трябват, за да защитите правата си, така и кога какви правни действия трябва да се предприемат.Най-важното е: делбата е недействителна - нищожна, ако в нея не участват всички наследници. Под „участие" не се разбира лично присъствие на съдебните заседания, а призоваване, като все­ки съделител сам преценява дали да участва в процеса сам, или да упълномощи за това адвокат. Затова в случай, че има повече от един наследник или съсобственик на друго основание, ако някой от останалите съсобственици е починал към момента на делбата, тех­ните наследници трябва да бъдат призовани като страни в делото. Същото се отнася и за съсобственици, на които не са известни ад­ресите или които отдавна не живеят в България. Тяхното издирва­не не е задължение нито на съда, нито на нотариуса, нито на адвоката. Това е сериозен проблем и блокира всякакви общи решения за ползването или разпореждането с имота. Има съдебна процеду­ра за призоваване на лице с неизвестен адрес, която трябва да се спази, за да не се опорочи делбата. Това на практика означава, че не може да се извърши доброволна, а само съдебна делба на имот, чиито съсобственици не са известни и не участват в делбата.