Home Articles Промяна статутът на земеделска земя.

Промяна статутът на земеделска земя.

 

Промяната на статута на земеделската земя и включването й в регулация се съдържа в няколко нормативни акта: Закон за опазва­не на земеделските земи (чл. 17-29); Правилник за прилагането на Закон за опазване на земеделските земи (чл. 27, чл. 40-43); Закон за кадастъра и имотния регистър (чл. 52); Наредба за категоризи­ране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение (чл. 1); Наредба № 2 за застрояване в земеделските земи (чл. 2); Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна на предназна­чението на земеделските земи.

Границите и предназначението на земеделските земи, които се включват в строителните граници на населените места и селищни­те образувания, се определят с общ или подробен устройствен план.

Включването на земеделски имот в тези планове става след процедура по промяна на градоустройството.

Промяната на предназначението на използване на земята е в правомощията на съответната комисия към областната дирекция „Земеделие и гори", където се намира имотът, когато земята е с площ до 50 дка, а при по-голяма площ въпросът се решава от Комисията за земеделските земи към Министерството на земеде­лието и горите.

Адвокатът започва процедурата с молба до кмета на общината, където се намира имотът. Към нея трябва да са приложени документи за собственост върху земята или за учредено вещно право за строеж в полза на инвеститора. Когато по документи за собстве­ност земеделската земя се води на едно лице, наследниците му трябва да представят удостоверение за наследници, издадено през последните 6 месеца. В случай на съсобственост заявлението трябва да е подадено от всички носители на правото. С молбата изготвена от адвокат се иска разрешение за изработването от лицензирано лице на подро­бен градоустройствен план (ПУП), който е съобразен с намере­нията за строителство върху имота - какъв обект, с какво предназ­начение ще се изгради върху него. В обяснителна записка към мол­бата адвоката посочва: наименованието на обекта, данни за предвижда­ната дейност, местоположение на обекта (местност, землище на населеното място и неговият функционален тип, община, област), отстояние от републиканската пътна мрежа и от други най-близки съществуващи обекти; размерът и границите на обектите, които ще се строят.Планът задължително се съгласува със съответните експлоатационни дружества, което гарантира възможността да се осигури инфраструктура в имота - електроснабдяване, водоснабдя­ване и канализация. За изграждането на крайпътни обекти в ПУП трябва да е отразено и какви ще са комуникационно-транспортните връзки.

Освен ПУП, за процедурата по преотреждането на терена за строителство на адвоката ще са необходими още:скица на имота и ситуационен план, на който да е отра­зено местоположението на имота на картата за възстанове­ната собственост;становище от РИОСВ (Регионална инспекция по околната среда и водите). В определени случаи се иска и доклад за въздействието върху околната среда на исканата промяна в предназначението на земята;

документ за категоризация на земеделската земя - издава се от областната дирекция „Земеделие и гори"; при процеду­рите за промяна на предназначението на земеделските земи те се категоризират в 10 категории според продуктивните възможности на почвените и климатичните условия, релеф­ните и технологичните качества на земята, пригодността й за производство на различните видове растителна продук­ция и наложените ограничения на земеползване при усло­вия и по ред, определени с наредба, приета от Министерския съвет; удостоверение за поливност от „Напоителни системи".
Така комплектованата преписка се внася от адвоката заедно със заповед на кмета в експертен съвет, който при положителен резултат приема реше­ние за утвърждаване на строителна площадка. Кметът въз основа на решението на експертния съвет издава заповед и цялата доку­ментация се внася в областната дирекция „Земеделие и гори". В двумесечен срок следва да има решение по въпроса за промяната на предназначението на земеделската земя. То подлежи на нанасяне в кадастъра.