Home Services Bond /Contractual/ Law

Bond /Contractual/ Law

Облигационно правоОрганизиране на защита пред съда по дела за разваляне на договор, неизпълнение на договор, недействителност на договор, унищожаем договор, обявяване на предварителен договор за окончателен, искове за обезщетения, отговорност за вреди, погасяване на задължението, договорна и законна лихва, неоснователно обогатяване, непозволено увреждане, ипотека, солидарна отговорност, обезпечения, неустойки, изготвяне и консултации по договори за продажба, замяна, дарение, изработка, поръчка и др. Участие в преговори за промяна на договорните отношения между страните, изготвяне на анекси към договори и др.