Home Frequently Asked Questions 1. ВЪПРОС:СЛЕД ИЗВЪРШЕНА РЕВИЗИЯ ОТ НАП МИ СЪСТАВИХА РЕВИЗИОНЕН АКТ .МОЛЯ ДА МИ ОТГОВОРИТЕ НА КАКВИ ОСНОВАНИЯ МОГА ДА ГО ОБЖАЛВАМ?

1. ВЪПРОС:СЛЕД ИЗВЪРШЕНА РЕВИЗИЯ ОТ НАП МИ СЪСТАВИХА РЕВИЗИОНЕН АКТ .МОЛЯ ДА МИ ОТГОВОРИТЕ НА КАКВИ ОСНОВАНИЯ МОГА ДА ГО ОБЖАЛВАМ?

ОТГОВОР: ОСНОВАНИЯТА ЗА ОСПОРВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ АКТОВЕ НА НАП СА:

  • ЛИПСА НА КОМПЕТЕНТНОСТ;
  • НЕСПАЗВАНЕ НА УСТАНОВЕНАТА ФОРМА;
  • СЪЩЕСТВЕНО НАРУШЕНИЕ НА СЪДОПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ПРАВИЛА;
  • ПРОТИВОРЕЧИЕ С МАТЕРИАЛНОПРАВНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОНА;
  • НЕСЪОТВЕТСТВИЕ С ЦЕЛТА НА ЗАКОНА.

ЗА ДА ВИ ДОПУСНАТ ЖАЛБАТА В СЪДА СРЕЩУ РЕВИЗИОННИЯ АКТ, ОБАЧЕ ПРЕДИ ТОВА Е НЕОБХОДИМО ДА СТЕ ГО ОБЖАЛВАЛИ ПРЕД АДМИНИСТРАТИВНИЯ ОРГАН – В СЛУЧАЯ ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ „ОУИ”.